O projektu

Vedle badatelské práce je jednou z podstatných náplní Paměti Krkonoš příprava a realizace projektů věnovaných osobnostem a událostem v regionu. Letošní podzim spolu se Společností česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše představíme osobnost a dílo významného česko-německého spisovatele Josefa Mühlbergera.

Mühlbergerův život nebyl lehký, odráží se v něm pohnuté dějiny 20. století, ale jeho postoje a názory jsou dnes více než aktuální. Domníváme se, že právě silný lidský příběh může být vodítkem, jak také nahlížet na historické události. Neboť dějiny netvoří jen souhrn historických faktů a čísel, ale také všední dny, šťastné nebo dramatické události, které provázejí každý lidský osud. Tato intimita prožívání každodennosti je pro každého z nás představitelná, pochopitelná, blízká. Snad právě empatický přístup, pochopení konkrétního lidského příběhu, může vnést jiný pohled nahodnocení dějinných událostí, které dodnes způsobují značné kontroverze, a mohou nám být nápomocny v našich dnešních i budoucích krocích.

Mühlbergerovo krédo vyjadřuje nejlépe výrok, v němž Franz Spina, jeho pražský profesor slavistiky na německé univerzitě a v letech 1926–1938 ministr v několika československých vládách, přirovnává česko-německé soužití ke koberci: „Jsme různými vzory jednoho koberce. Koberec lze samozřejmě rozstřihnout, ale vetkané květy od sebe oddělit nelze.“