Poslání paměti Krkonoš

Zapsaný ústav Paměť Krkonoš je nestátní neziskovou institucí, jejímž hlavním posláním a cílem je záchrana, zachování, zpracování a zpřístupnění dokumentů a děl týkajících se regionu Krkonoše.

Hlavním předmětem činnosti Paměti Krkonoš je

  • vytváření a správa unikátní webové databáze Archa Krkonoš®, která propojuje jednotlivý dům či drobnou stavbu s konkrétní osobou, rodinou, organizací, spolkem, profesí, lokalitou nebo výraznou událostí
  • sběr, profesionální archivace a odborné zpracování dokumentů, listin, fotografií, negativů, diapozitivů, pohlednic, filmů, orální historie atd.
  • vytváření sbírky uměleckých děl profesionálních i amatérských fotografů

Hlavní činností Paměti Krkonoš je

  • sbírání, systematizace a archivace informací o Krkonoších a Podkrkonoší
  • zpřístupnění informací, provoz badatelny a knihovny, organizace archivní, archivně badatelské a dokumentační činnosti, vytváření podmínek pro badatelské a výzkumné týmy i jednotlivce zabývající se problematikou Krkonoš
  • péče o umělecká díla profesionálních i amatérských fotografů
  • vzdělávání školní i mimoškolní zaměřené na poznávání Krkonoš a podhůří
  • provoz Dokumentačního centra Krkonoš, sloužícího k vzájemnému setkávání a k diskuzi nad kulturními, historickými, politickými a společenskými tématy
  • organizace a zaštítění osvětových akci a programů, které se váží k historii i současnosti Krkonoš; publikační a přednášková činnost

Paměť Krkonoš byla založena 16. září 2014.

Paměť Krkonoš, z. ú., U 19 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové sídlo: Třída Josefa II. čp. 83, CZ-542 26 Horní Maršov
IČ: 03336573